Karatedo Shitokai New Zealand

Founded in 1966 by Sensei Bob Dalton. New Zealand Representative for WSKF and APSKF

Dojo Kun
Hitotsu - Jinkaku kansei ni tsuto meru koto
Hitotsu - Makoto no michi o mamoru koto
Hitotsu - Doryoku no seishin o yashinau koto
Hitotsu - Rei gi o omonzuru koto
Hitotsu - Kekki no yu o imashimuru koto

One - Seek perfection of character.
One - Be faithful.
One - Endeavour to excel.
One - Respect others.
One - Refrain from violent behaviour.